ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 General Support

General support questions

 Sales

Questions about pricing, promotions, and billing.

 Dedicated Server

Requests in regards to dedicated server technical support.

 SHOUTcast Support

For support in regards to your SHOUTcast plan.